Thông tin tham khảo cho Khách hàng khi sử dụng Proxy IPv6 tại VitechCHEAP